PIKAPÄEV

(Alus PGS § 38)

Pikapäevarühmas käivad õpilased 1.-6. klassini vanema avalduse alusel. Pikapäevarühm töötab E-N 12.05 - 15.15.

                                                            Pikapäeva õpetajad: Enna Prükk

                                                                                              Maarika Müürsepp

                                                                                              Siia Külaots 

PIKAPÄEVRÜHMA VASTUVÕTMINE

 1. Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanemavanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel.
 2. Lapsevanem või eestkostja võib esitada avalduse õpilase pikapäevarühma võtmiseks 5. septembrini, vajadusel ka õppeperioodi jooksul.
 3. Õppeaasta sees võib õpilase pikapäevarühma suunata ka õpetaja ettepanekul, mis on kooskõlastatud lapsevanemaga.
 4. Kooli direktor kinnitab pikapäevarühma nimekirja üheks õppeaastaks oma käskkirjaga.

PIKAPÄEVRÜHMA TÖÖKORRALDUS

 1. Pikapäevarühma õpetajad planeerivad pikapäevarühma töö trimestrite kaupa ja tagavad pikapäevarühma päevakava täitmise.
 2. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peavad õpetajad eKooli päevikus.
 3. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhinduvad õpetajad kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, samuti transpordivõimalustest.
 4. Pikapäevarühma töökava on vastavuses kooli üldtööplaaniga.
 5. Pikapäevarühma õpetajatel on nimekiri õpilastest, kes osalevad kooli ruumides toimuvates ringitundides.
 6. Pikapäevarühm võib viibida ka väljaspool kooli ruume: (õppekäigul) vastavalt eelnevale kokkuleppele lapsevanemaga.
 7. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda või puududa õpetajate teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe vanemaga.
 8. Õpilased saavad pikapäevarühmas oodet. Ühe toidupäeva maksumus on 40 senti.
 9. Kui õpilane ei osale pikapäevarühma töös, kuid soovib pikapäevatoitu, tuleb vanematel tasuda 40 senti ühe toidupäeva eest.
 10. Kui õpilane mingil põhjusel ei saa oodet süüa, siis peab ta õpetalale puudumisest teatama sama päeva keskpäevaks.
 11. Toitlustamine toimub lapsevanema avalduse alusel.

PIKAPÄEVA AJAKAVA

12:05 – 13:00   õpilaste kogunemine, puhkus õppetööst, käeline tegevus

13:05 – 13:50   tegevused õues

14:00 -  14:10   söömine

14:15 – 15:05   õppetöö ja teised vaiksed tegevused

15.10 – 15:15   õpilaste koju ja bussidele suunamine

Õpiabi rühmas ning huviringide töös osalevad õpilased liituvad pikapäevaga hiljem.

Pikapäevarühma töökorralduse alused: https://www.riigiteataja.ee/akt/12876022